Council 2022/23

Council Members

Dr. W.S.Santharaj
Dr. Mohan Jayatilake
Dr. Vajira Senaratne
Dr. Gotabhaya Ranasinghe
Dr. M.R.Mubarak
Dr. Noamali Amarasena
Dr. Nimali Fernando
Dr. Anidu Pathirana
Dr. P.P.Sathananthan
Dr. M.Guruparan
Dr. Disna Amaratunga
Dr. Ajith Wanniarachchi
Dr. Prakash Priyadharshan
Dr. M.B.F Rahuman
Dr. Thamal Vithanage
Dr. Aruna Wijesinghe

Council Members (Provincial)

Dr. P.Lakshman
Dr. K.Arulnithy
Dr. Dr. Roshan Paranamana
Dr. Susitha Amarasinghe
Dr. Chaminda Kularathne
Dr. K. Suntharesan
Dr. Suneth Karunaratne
Dr. Uditha Hewarathna
Dr. Ruwan Munasinghe

Council Members (Sub- Specialty)

Dr. Kumudini Ranatunga
Dr. Duminda Samarasinghe
Dr. Rajitha De Silva
Dr. Suresh Kottegoda