යම් රෝගියෙකුගේරුධිරය කැටි ගැසීම අවම කල යුතු අවස්ථා වල මෙම ඖෂධය භාවිතා කරනවා. බොහෝ විට මේ අයගේ රුධිර කැටි ගැසීම සාමාන්‍ය නමුත් යම් හදවතේ ඇති රෝගී තත්වයක් නිසා මෙම ඖෂධය භාවිතා කරලා එය අඩු කිරීමට සිදු වෙනවා. උදාහරණ: වෝෆරින් සෝඩියම් කියන්නේ මොන වගේ ඖෂධයක්ද ? වෝෆරින් සෝඩියම් වලින් කරන්නේ රුධිරය කැටි ගැසීම අඩු කරන එක….