Executive Board

Council Members

Dr. W.S. Santharaj

Dr. Roshan Gunawardane

Dr. Nimali Fernando

Dr. Vajira Senaratne

Dr. Jagath Herath

Dr. Tanya Pereira

Dr. Chandrike Ponnamperuma

Dr. Ajith Kularatne

Dr. M.B.F. Rahuman

Dr. Wasanthi Ratnayake

Dr. Mahendra Munasinghe

Dr. Kumudini Ranathunga

Dr. Niroshan Lokunarangoda

Dr. Rajitha De Silva

Dr. Sanjeewa Rajapakse